cz
Choustník
Okres
Tábor
Od Prahy
100 km
Cena
Cena na vyžádání

Zámek Choustník byl postaven za Černínů v první polovině 17.stol. v pozdně renesančním slohu. Následně byl zámek v držení Šporků a byl barokně přestavěn. V 19. stol byl rozšířen do dnešní podoby. Posledními majiteli byl knížecí rod Rohanů. Obdélná jednopatrová budova bez výrazných architektonických prvků, tvoří západní stranu návsi. Za zámkem se nachází rozsáhlý park, který byl v nedávné době kompletně zrevitalizován. Celková rozloha zámeckého areálu činí 7,2 ha. Zámek s hospodářským křídlem a se zámeckým parkem je cenným dokladem venkovského panského sídla. Zámek leží v jihočeské obci Choustník 20 km od Tábora a cca 100 km od Prahy.

[znak][/znak]

Popis zámku

Zámek se nachází v centru obce Choustník v přímém sousedství kostela. Zámek tvoří nároží návsi a pohledově uzavírá její podélnou osu. Z východní a severní strany je budova ohraničena místní komunikací. Z jižní a západní strany je ohraničena dvorem, který dále volně přechází v zámeckou parkovou zeleň. Sousední objekty jsou z jiho‐západu, jihu a jiho‐východu rodinné domy s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Z východní strany sousedí s vysokou zelení na návsi. Ze severní strany je to obecní kostel s okolním hřbitovem. Ze západní strany sousedí s objektem ze 70‐80‐tých let 20. století.

Budova zámku tvoří svou hmotou dominantní stavbu v obci, ale bez většího pohledového uplatnění, neboť od návsi, kde by se mohla pohledově uplatnit, je zastíněna vzrostlou zelení. Samotný objekt není výrazně architektonicky ztvárněn a řadou dostaveb a úprav ztratil jednotný koncept. Budova je dvoupodlažní, z čehož architektonicky významnější je druhé nadzemní podlaží, které je ve fasádě jediným jednotícím prvkem. Jednotícím architektonickým výrazem je použití částečně zdobných a výrazných oken v tomto podlaží.

Vzhledem k zachování původních konstrukčních i ozdobných prvků, včetně sgrafitové výzdoby fasád, je tento objekt cenným zdrojem informací o vývoji stavebních technologií v tomto regionu s vysokou vypovídací hodnotou, a to především v období pozdní renesance a manýrismu. Zámek s hospodářským křídlem a se zámeckým parkem je cenným dokladem venkovského panského sídla. Zámek je památkově chráněn.

Po roce 1945 začal zámek sloužit jako domov důchodců, což pokračovalo až do nedávných let. Současný vlastník koupil nemovitost v roce 2012 od původního majitele, který zámek neudržoval. Objekt řadu let chátral a byl zcela bez údržby. Objekt ve východní části se nachází v havarijním stavu.

Stavební povolení a revitalizace zámeckého parku

V roce 2011 byly zahájeny projekční práce na obnově celého zámeckého areálu a přilehlých objektů včetně realizace zpevněných ploch a veškerých inženýrských sítí. Stavební povolení na celkovou rekonstrukci objektu bylo vydáno v roce 2012 za účelem modernizace objektu zámku, který má 3 nadzemní podlaží včetně podkroví a je částečně podsklepený ve dvou úrovních. Záměr byl vybudovat víceúčelový objekt s restauračním zařízením, pivovarem a s 15ti byty.
Platné stavební povolení je součástí prodeje.

Vizualizace areálu Ateliér LEN+K:

V roce 2015 získala Obnova zámeckých zahrad a zámku Choustník o.p.s. dotaci na celkovou revitalizaci zámeckého parku z OP Životní prostředí, která již byla realizována.

Dispozice zámku

Užitná plocha :

1.PP : 102,6 m2
2.PP : 71 m2
1.NP : 850 m2
2.NP : 934,6 m2
3.NP : 513,8 m2
Celkem : 2472 m2

Inženýrské sítě – současný stav

Odpadní vody – veškeré splaškové vody ze zámku jsou v současnosti svedeny do obecní splaškové kanalizace pomocí stávající kanalizační přípojky. Kanalizační přípojka může zůstat zachována a vzhledem ke kapacitě objektu se nemusí měnit její kapacita.
Dešťové vody – na pozemku a ze střech jsou likvidovány vsakem, po dohodě s vlastníkem kanalizace může být dešťová voda ze střech odvedena do kanalizace.
Zásobování vodou – objekt zámku je napojen na stávající vodovodní přípojku, která svou dimenzí obslouží celý objekt.
Zásobování plynem – objekt není v současnosti napojen na plyn, v obci je ale možnost napojení na plyn
Zásobování energiemi – objekt je v současné době napojen na elektrickou rozvodnou síť.

Historie

Ves původně nazývaná Chustnice je doložena k r.1352. Hrad Choustník založený v pol. 13.stol. se od r.1322 stal majetkem pánů z Rožmberku a sídlem jejich velkého panství. Za česko-uherských válek mezi králem Jiřím z Poděbrad a stoupenci uherského krále Matyáše byl Hrad Choustník střediskem válečných příprav a v následujících bojích značně utrpěl. Rožmberkové postupně rozprodávali svůj majetek a již zmenšené choustnické panství s pustým hradem potom koupil v r.1597 někdejší rožmberský regent Jiřík Homut z Harasova. Po jeho smrti v r.1616 se jako dědictví dostalo panství do rukou pánů Černínů z Chudenic, kteří ve vsi vystavěli renesanční zámek obklopený parkem. Po smrti Heřmana Václava Černína z Chudenic v r.1674, zadlužené panství získal největší věřitel, císařský generál jízdy, hrabě Jan Špork. Při soudním odhadu byl uváděn v majetku choustnického panství zámek s dvorem, pivovarem a vesnicemi Choustnicí, Kojetínem, Předboří, Mlýny a Tříklasovicemi. Hrabě Jan Špork odkázal choustnické panství svému synovci Janu Šporkovi a dědictvím se panství dostalo do držení hraběte Karla Josefa Voračického z Páběnic a jeho potomci drželi panství až do r.1843, kdy panství koupil hrabě Evžen Vratislav Netolický. Hrabě Evžen Vratislav Netolický původní zámek rozšířil do dnešní podoby. Dalšími majiteli byli od r.1869 Helena Scheiblerová, od r.1876 kníže Karek Auersperk a po něm kníže Ludvík Rohan, v jehož rodu byl až do r.1945. Žádné další podstatné stavební úpravy se již neprováděly. Zámek slouží pro potřeby obce jako domov důchodců.
Zdroj: Turistika.cz

Chcete vědět víc? Napište nám zprávu.

  Více nemovitostí
  Okres Třebíč
  Cena na vyžádání
  Okres Praha - západ
  27.000.000 CZK
  Cena na vyžádání
  Klientská sekce
  V Klientské sekci naleznete další zajímavé zámky, jejichž prodej není prezentován veřejně, jsou součástí naší neveřejné nabídky. Zámky jsou určeny pro registrované uživatele společnosti CHATEAU.cz, kteří je uvidí po přihlášení do této sekce.
  Chcete-li získat přístup do této sekce, kontaktujte nás