EN

Aktuální dražby - Liberecké výšiny

Celkové stáří původního objektu je 114 let, výstavba byla dokončena v roce 1901. V průběhu životnosti proběhla rekonstrukce a přestavba v 70 letech minulého století. Od 90. let objekt postupně chátral až do jeho rekonstrukce, která proběhla v letech 2012-2013. Proběhla celková modernizace a rekonstrukce původní jižní části objektu s vestavbou pokojů ve 3. NP.

Penzion s restaurací a vyhlídkovou věží nazývaný Liberecká Výšina se nachází přibližně 750 východně od konečné tramvaje Lidové Sady – ZOO. Je umístěna na vyvýšeném místě nad městem, jedná se o poměrně odloučenou lokalitu. V okolí se nachází rozsáhlé lesní pozemky. Přístupová komunikace je se zpevněným povrchem, jedná se o ulici Wolkerova. Jedná se o soubor nemovitých věcí, které tvoří jednotný funkční celek a představují ho stavby využívané pro penzion s restaurací. Zázemí představuje wellness. Dominantou objektu je vyhlídková věž o celkové výšce 25 m. Objekt se prodává s vybavením viz. příloha č.1. Příslušející pozemky mají rozlohu téměř 5000 m2. Nachází se na nich umělá vodní plocha a venkovní úpravy nadstandardního rozsahu.

Nemovité:

– pozemek p.č. 784/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1.052 m2, způsob využití – ostatní komunikace
– pozemek p.č. 830 – ostatní plocha, evidovaná výměra 3.481 m2, způsob využití – neplodná půda
– pozemek p.č. 831 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 674 m2
Součástí je stavba: Liberec XV – Starý Harcov, č.p. 251, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č.: 831
– pozemek p.č. 832 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 37 m2
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
Stavba stojí na pozemku p.č.: 832

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký se sídlem v Liberci, KP Liberec, pro obec Liberec a k.ú. Starý Harcov, na LV č. 3442.

Movité:

Movité věci tvoří zařízení a vybavení výše uvedených nemovitostí, tak jak je uveden v soupisu majetkové podstaty viz. příloha č.1.

Dispoziční členění:

1. PP – vstup pro personál, zadní vstup, pokoj, technická místnost, strojovna VZT, rozvodna, sklady, zázemí, jídelní výtah, wellness
1. NP – hlavní vstup, restaurace, bar, recepce, kuchyně, zázemí pro personál, hygienické zázemí, vstup do vyhlídkové věže
2. NP – pokoje penzionu, snídárna, salonek, jídelní výtah, hygienické zázemí
3. NP – pokoje penzionu, zázemí (sklady, úklid)
4. NP – vyhlídková věž
5. NP – vyhlídková věž (rozhledna)

Celkové stáří původního objektu je 114 let, výstavba byla dokončena v roce 1901. V průběhu životnosti proběhla rekonstrukce a přestavba v 70 letech minulého století. Od 90. let objekt postupně chátral až do jeho rekonstrukce, která proběhla v letech 2012-2013. Proběhla celková modernizace a rekonstrukce původní jižní části objektu s vestavbou pokojů ve 3. NP. Nově byla vybudována severní část objektu, kde je v 1. PP wellness, technické, skladové a provozní zázemí. V 1.NP přístavby je kuchyň, recepce, sál. Objekt po celkové rekonstrukci a modernizaci s přístavbou ve výborném stavebně technickém stavu bez zjevných závad. Vyhlídková věž je se základní údržbou v dobrém stavebně technickém stavu.

[znak][/znak]

Zástavní práva, závazky:

Na předmětu … vázne věcné břemeno chůze pro parcelu 784/1 s povinností k parcele 784/2 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene – bezúplatná V-2306/2003 ze dne 17.04.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.04.2003, zn. V-2306/2003-505.

Zdroj: prokonzulta.cz

Dnešní rozhovor je výjimečný. Ptáte se čím? Odpověď je jednoduchá. Je vedený s velkým milovníkem historických památek Tomášem Fürstem, který
Česká televize přichází s novými díly dokumentárního cyklu Modrá krev, v němž můžeme proniknout do světa českých šlechtických rodů. Jak